Documentació

Anuncis oficials

Reglaments de serveis

Reglament del servei de recollida de la fracció resta i la form

Reglament del servei públic comarcal de deixalleries del Consorci

Reglament del servei públic de tractament de residus orgànics

Reglament que regula el servei de tractament de residus orgànics, aplicable als residus amb destinació a la planta de compostatge

Reglaments del servei públic de tractament de residus

Reglament que regula la prestació del servei de tractament de residus, aplicable al residus amb destinació al parc ambiental de Bufalvent

Funcionament del Consorci

Estatuts del Consorci

Estatuts del Consorci que en regulen el seu funcionament: competències, òrgans de govern, etc.

Control intern de la gestió econòmica

Guia bàsica del control intern

Borsa de treball

Procés selectiu Gerent

Resultats prova aptitudinal i de català i convocatòries d’entrevistes

Procés selectiu Gerent

Anunci definitiu d’admesos i exclosos

Procés selectiu Gerent

Fitxa tècnica de les proves psico-tècniques

Procés selectiu Cap Manteniment

Bases de la convocatòria per al proveïment d’un/a cap de manteniment i producció

Procés selectiu Gerent

Anunci modificació bases

Procés selectiu Gerent

Anunci provisional admesos i exclosos i convocatòria proves

Tècnic de tècnic de suport a la gestió de residus

Llista d’admesos i exclosos a les proves selectives per a la provisió d’una plaça de tècnic de tècnic de suport a la gestió de residus.

Procés selectiu Gerent

Bases reguladores per a la provisió per lliure designació de la gerència del Consorci
Desplaça cap amunt