Tractament de residus

Les restes d’orgànica que separes a casa es recull separadament a partir del contenidor marró o el cubell del porta a porta corresponent. El Consorci del Bages s’encarrega de gestionar aquesta recollida selectiva i portar-la a la planta de compostatge del Parc ambiental de Bufalvent.

Les restes de menjar i poda, després de ser tractades i amb un control exhaustiu de la humitat i la temperatura durant tot el procés, es transformen en compost, un adob de gran qualitat per a usos d’agricultura i jardineria.

Si la fracció orgànica anés a parar al dipòsit generaria molts gasos i líquids en la seva fermentació. En canvi, amb aquest tractament es pot reutilitzar completament, i contribueix a allargar la vida útil del dipòsit controlat.

El compost es pot comprar a les deixalleries fixes i mòbils del Bages o directament al Parc Ambiental de Bufalvent. És útil per a agricultura, horticultura i jardineria.

Quins residus van al contenidor marró o cubell d’orgànica del porta a porta?

Tots els residus biodegradables d’aliments com closques, pells de fruites, resta de carns, marro de cafè, restes d’infusions, verdures, serradures, petites restes de poda, etc..

Informació de l’Agència de Residus de Catalunya sobre la orgànica

Si tens dubtes d’on va algun residu, pots consultar-ho accedint a:

Díptic informatiu sobre el compost

Els envasos es recullen separadament a partir del contenidor groc o els cubells del porta a porta. El Consorci del Bages s’encarrega de gestionar aquesta recollida selectiva i portar-la a la planta de transferència del Parc ambiental de Bufalvent. Allà, els envasos es preparen i es compacten perquè puguin ser traslladats a la planta de tractament de Berga per reaprofitar-los i convertir-los en nous productes.
Els envasos i les llaunes es reconverteixen en matèries primeres com plàstic i metall.

Quins residus van al contenidor groc o cubell d’envasos del porta a porta?

Llaunes, bricks i envasos de plàstic. Llaunes de conserves, aerosols, brics de suc, llet, productes de neteja, gels, bosses de plàstics, etc.

Informació de l’Agència de Residus de Catalunya sobre els envasos

Si tens dubtes d’on va algun residu, pots consultar-ho accedint a:

El paper i el cartró es recull separadament a partir del contenidor blau o el cubell del porta a porta corresponent. A més, en alguns municipis es fa recollida comercial porta a porta davant dels establiments que generen gran quantitat d’aquest residu.
El Consorci del Bages gestiona la recollida del paper i el cartró i el trasllada a una planta de tractament de Sallent per convertir-se en nou paper i cartró reciclats.

Quins residus van al contenidor blau?

Tots els envasos de cartró, caixes de galetes, sabates, oueres de cartró, diaris, llibres, revistes, bosses de paper, etc.

Informació de l’Agència de Residus de Catalunya sobre el paper i cartró

Si tens dubtes d’on va algun residu, pots consultar-ho accedint a:

El vidre es recull separadament a partir del contenidor verd. A més, alguns restaurants o comerços que generen molt vidre tenen el seu propi contenidor per poder fer la millor gestió de residus possible.
El Consorci del Bages gestiona la recollida del vidre i el porta a la planta de transferència del Parc ambiental de Bufalvent. Allà, el material es prepara i es compacta per ser traslladat a la planta de tractament corresponent per convertir-se en nou vidre reciclat.

Quins residus van al contenidor verd?

Ampolles i pots de vidre (de conserves, cosmètica, etc.) No podem dipositar-hi bombetes, restes de vaixelles ni vidres trencats.

Informació de l’Agència de Residus de Catalunya sobre el vidre

Si tens dubtes d’on va algun residu, pots consultar-ho accedint a:

La fracció resta o rebuig que ens arriba al Parc ambiental de Bufalvent va al dipòsit (conegut popularment com a abocador) i allà els residus s’aixafen, es compacten i s’enterren. Aquests materials acaben la seva vida útil al dipòsit i no es poden reciclar ni valoritzar. Quan la fase que està oberta al dipòsit està plena, s’obre una nova zona per enterrar els residus, i l’antiga queda clausurada i es restaura, plantant-hi vegetació per aconseguir el mínim impacte ambiental i paisatgístic.

Quins residus van al contenidor de resta?

Tèxtil sanitari (bolquers, compreses i tampons, bastonets de les orelles, tovalloles humides, fil dental, tiretes, esparadrap, etc.), altre material sanitari (preservatius, maquinetes d’afaitar, raspall de dents, llimes…), pols d’escombrar, plats i tasses de ceràmica, burilles, cendres, sorres dels gats, etc.

Informació de l’Agència de Residus de Catalunya sobre la resta

Si tens dubtes d’on va algun residu, pots consultar-ho accedint a:

Planta de valorització

La nova planta de valorització del Parc ambiental de Bufalvent es comença a construir el 2023 i està previst que entri en funcionament el 2024.

És una planta de tractament de residus municipals dissenyada per tractar 3 fluxos: fracció resta, fracció orgànica i fracció vegetal.

En la resta, la normativa marca que s’ha de fer un pretractament dels residus abans de portar-los a l’abocador per reduir la càrrega de matèria orgànica, que genera gasos d’efecte hivernacle.
Quant a l’orgànica, amb l’augment de la recollida selectiva, necessitarem més capacitat de tractament d’aquesta fracció.
D’altra banda, la fracció vegetal permet optimitzar el procés de compostatge i obtenir un compost de millor qualitat.

La planta de compostatge i la planta de transferència que hi ha actualment al Parc ambiental es complementaran amb aquestes noves instal·lacions de la planta de valorització, conformant un equipament que permetrà valoritzar totes les fraccions.
Es tracta d’una obra de gran envergadura amb una inversió de 19 milions d’euros, finançats amb fons propis de l’Agència de Residus de Catalunya per al tractament de la resta, i amb Fons Next Generation de la Unió Europea per a l’ampliació del tractament de l’orgànica. La nova planta ocuparà una superfície de 32.000 metres quadrats.

Desplaça cap amunt