Instruccions per a usuaris del PAB

A. Usuaris del PAB

Tenen la condició d’usuaris del servei i poden beneficiar-se del servei de valorització i tractament de residus:

  • Ajuntaments Consorciats
  • Ajuntaments que no pertanyin al Consorci i hagin signat acords amb aquest ens en les condicions establertes en els Estatuts del Consorci.
  • Persones físiques o jurídiques que ho sol·licitin conforme a les normes del Reglament i als Estatuts del Consorci

 

B. Autorització d’usuari

Per realitzar una nova Autorització d’usuari cal emplenar la sol·licitud del següent enllaç: Sol·licitud autorització usuari.

Per codis LER que no apareguin en la sol·licitud contactar amb nosaltres.
En el cas de ser necessari tramitar una notificació prèvia o una fitxa d’acceptació (NP/FA), cal abans de realitzar cap entrada a les nostres instal·lacions, haver tramitat i tenir aprovat per l’Agència de Residus de Catalunya el document pertinent.

Un cop emplenada i signada per totes les parts la sol·licitud d’autorització d’usuari, cal enviar-la a través d’una instància genèrica a través d’aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/consorcidelbages.

Un cop revisades les sol·licituds i si tot és correcte, el Consorci aprovarà l’autorització d’usuari amb la relació Operador- Productor – Codi LER – Destí – Responsable.

Qualsevol canvi en un dels anteriors factors requereix tramitar una noves sol·licitud d’usuari.

En relació als transportistes, aquests no formaran part de l’autorització d’usuari, de manera que una mateixa autorització podrà ser utilitzada per més d’un transportista, sempre que s’hagi comunicat i tramitat d’acord amb el que s’explica a continuació. Per aquest motiu, cada autorització tindrà, com a mínim, una fitxa d’usuari vinculada.

C.  Fitxa d’usuari

En les fitxes d’usuari s’informarà del transportista que porta el residu de la seva autorització d’usuari. Així, en cada fitxa s’identificarà la relació Operador- Productor – Transportista – Codi LER – nom residu- Destí- Responsable. Cada nou transportista donat d’alta per una mateixa autorització d’usuari generarà una fitxa d’usuari diferent.

Les fitxes d’usuari aniran vinculades a una autorització d’usuari, de manera que la seva vigència serà la mateixa que la de l’autorització a la que està vinculada.

Qualsevol canvi de transportista en una autorització d’usuari ja aprovada haurà de ser comunicada d’acord amb el procediment definit a continuació.

Comunicació d’un nou transportista

Durant la vigència d’una autorització es podrà comunicar la incorporació o canvi de transportista emplenant la comunicació de nou transportista del següent enllaç: Comunicació nou transportista.

Aquest canvi de transportista només el podrà comunicar el responsable de l’autorització uns dies abans de l’entrada del residu. Per donar d’alta un transportista cal emplenar el document esementat i fer-lo arribar degudament signat a través d’una instància genèrica a través d’aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/consorcidelbages.

Només s’acceptarà el nou transportista si s’aporta tota la informació d’aquest i si compleix amb les obligacions previstes a la normativa.

D. Vigència de les autoritzacions i les fitxes d’usuari

Les vigències vindran determinades per la documentació necessària per realitzar l’autorització d’usuari:
  1. Autoritzacions amb NP/FA: Les autoritzacions que hagin d’anar acompanyades d’una NP/FA tindran la vigència determinada en la NP/FA. Totes les fitxes d’usuari vinculades a l’autorització tindran la mateixa vigència que l’autorització.
  2. Autoritzacions sense NP/FA: Les autoritzacions que no hagin d’anar acompanyades d’una NP/FA, tindran una vigència de tres anys. Totes les fitxes d’usuari vinculades a l’autorització tindran la mateixa vigència que l’autorització
Per qualsevol dubte o aclariment us podeu posar en contracte amb nosaltres a través del correu electrònic consorcidelbages@consorcidelbages.cat
Desplaça cap amunt