El 2015 marca una tendència a l’alça en la recollida selectiva d’envasos, paper i vidre als municipis consorciats

Les dades de recollida de residus del 2015 del Consorci del Bages per a la gestió de residus marquen un punt d’inflexió en la tendència dels darrers anys i apunten un repunt de la recollida selectiva d’un 3,8 % i una tendència a la baixa dels residus que entren al dipòsit controlat de residus, on haurien d’anar a parar només aquells residus que no poden ser valoritzats ni reciclats.

La recollida d’envasos creix un 4%, el vidre un 3,4% (trencant la tendència a la baixa que mantenia des del 2008), i el paper i cartró puja un 4,1% (augmentant per primer cop des de de l’any 2010). En canvi, la recollida d’orgànica es manté estancada, amb una reducció inferior a l’1%.

Les entrades de residus provinents de les recollides municipals al dipòsit controlat de residus experimenten una reducció del 2 %. En total, durant el 2015 el dipòsit ha rebut 45.451 tones de residus i la recollida selectiva ha aportat 17.928 tones (aquestes dades no inclouen els residus dipositats a la xarxa de deixalleries fixes i mòbils del Consorci).

Els responsables del Consorci fan “una valoració positiva de la reducció de residus que van a parar al dipòsit, ja que els que arriben aquí finalitzen la seva vida útil, mentre que la recollida selectiva ens dóna l’oportunitat de valoritzar, reaprofitar o reciclar el residu per donar-li un nou ús i evitar el consum de matèries primeres”. Malgrat la bona tendència de les dades, fan una crida “a la correcta separació dels residus orgànics a la llar, ja que suposen un 40% de la nostra bossa d’escombraries. Separar-los bé ens permet convertir-los en compost a la planta del Parc ambiental de Bufalvent i retornar-los a la terra en forma de compost, un adob de gran qualitat”.

El 2015, cada habitant dels municipis consorciats ha generat 353 quilos de deixalles, una mica per sota de l’any anterior. D’aquests, 254 corresponen a rebuig (enfront dels 258 del 2014), i 99, a recollida selectiva (l’any anterior havien estat 97).

Les dades també confirmen el bon comportament de les deixalleries, que han augmentat en gairebé un 12% els residus recollits l’any passat.

Una àrea de contenidors
Una àrea de contenidors