capçalera documentació

Documentació

Anuncis oficials

Assignacions per assistència als òrgans col·legiats

Normativa

Llei 30/2007 de contractes del sector públic

Llei de contracte del sector públic que regula els procediments i condicions de contractació per par de les administracions públiques. Aquesta llei és aplicable a activitat del Consorci

Reglaments de serveis

Reglaments del servei públic de tractament de residus

Reglament que regula la prestació del servei de tractament de residus, aplicable al residus amb destinació al parc ambiental de bufalvent

Reglament del servei públic de tractament de residus orgànics

Reglament que regula el servei de tractament de residus irgànic, aplicable als residus qamb destinació a la planta de compostatge

Reglament del servei públic comarcal de deixalleries del Consorci

Funcionament del consorci

Estatuts del Consorci

Estatuts del Consorci que en regulen el seu funcionament: competències, òrgans de govern, etc.

Borses de treball del Consorci del Bages per a la gestió de residus

EDUCADOR AMBIENTAL: Resultats de les proves i puntuació final PEÓ MAQUINISTA: Llista d'admesos definitiva EDUCADOR AMBIENTAL: Llista d'admesos i exclosos i convocatòria de proves d'aptitud EDUCADOR AMBIENTAL: Llista d'admesos definitiva PEÓ MAQUINISTA: Resultats de les proves i puntuació final (correcció d'errada) PEÓ MAQUINISTA: Llista d'admesos i exclosos i convocatòria de proves d'aptitud Anunci al BOP de la convocatòria d'una plaça de PEÓ MAQUINISTA Anunci al BOP de la convocatòria d'una plaça d'EDUCADOR AMBIENTAL